[1]
طباطباییس. م., خزیمه نژادح., و اکبرپورا., “مروری بر الگوریتم‌های فراکاوشی در مدیریت منابع آب”, jwsd, ج 3, ش 2, صص 105-114, دسامبر 2016.