[1]
خیاط رستمیب., “معرفی نرم افزار Menyanthes برای تحلیل سری های زمانی هیدروژئولوژیک با نگرش فیزیکی”, jwsd, ج 3, ش 2, صص 93-104, دسامبر 2016.