[1]
خداشناسع., “تاثیر کاهش فصل رشد محصولات زراعی پاییزه بر بهره‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی”, jwsd, ج 3, ش 2, صص 73-82, دسامبر 2016.