[1]
قندهاریا., علوی مقدمس. م. ر., و عمرانیان خراسانیح., “مدیریت منابع آب در حوضه آبریز هریرود بر اساس نظریه بازی”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 115-121, سپتامبر 2016.