[1]
مشهدش. آ. و. ف., “طراحی و تدوین پژوهش‌کارت در شرکت آب و فاضلاب مشهد، از ایده تا اقدام ...”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 131-132, سپتامبر 2016.