[1]
تبریزی دخت‏ فردا., شمسع., و هوشمندان مقدم فردز., “عوامل فردی، اجتماعی و ارتباطی تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبیاری سد سهند”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 131-138, می 2017.