[1]
جوادی پاشاکیک., سجادی فرس. ح., احمدپور برازجانیم., و نجیبی فینیع., “سنجش اثر فعالیت‏ های اقتصادی ایران بر تقاضای آب، زمین و انسان در سال 1391، رهیافت جدول داده – ستانده”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 23-30, سپتامبر 2016.