[1]
مغربیم., قزل سوفلوع., و علیمیرزاییح., “ارزیابی ریسک در اجزای سازه ی سرریز (مطالعه موردی سد چندیر)”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 41-48, نوامبر 2017.