[1]
ابراهیم ‏آبادیغ., داودآبادیم., و شالپوشش., “شناسایی فرصت‏ های اقتصادی از دست رفته‏ ی پروژه‏ های در جریان تکمیل صنعت آب و فاضلاب”, JWSD, ج 3, ش 1, صص 1-8, سپتامبر 2016.