[1]
ابوالحسنیل. و خلیلیا., “بررسی روش‌های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 9-22, سپتامبر 2016.