[1]
شاهنوشین., نقویس., و رحمتیا. ا., “بازخوردهای کلان اقتصادی- زیست‌محیطی اتخاذ سیاست "افزایش جمعیت" در ایران”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 31-46, سپتامبر 2016.