[1]
تهامی پور زرندیم. و قربانیم., “اندازه‏ گیری و تحلیل جایگاه تجارت آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 59-72, سپتامبر 2016.