[1]
کشاورزع., “برآورد ارزش اقتصادی آب از دست‏ رفته‌ی ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی) از مرحله برداشت تا قبل از مصرف”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 73-82, سپتامبر 2016.