[1]
ماجدو. و گلزاری قلعه‌جوقیس., “تحلیل اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 83-92, سپتامبر 2016.