[1]
کیانیغ., “نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب و عوامل موثر بر کارایی بازار آب”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 93-102, سپتامبر 2016.