[1]
نظریم., “بازار آب در تئوری و عمل: شکست بازار و سیاست عمومی”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 103-114, سپتامبر 2016.