[1]
قدوسیح. و داوریح., “تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاست‌گذاری”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 47-58, سپتامبر 2016.