[1]
قزل سوفلوع., “بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران”, jwsd, ج 3, ش 1, صص 130-130, سپتامبر 2016.