[1]
شاهنوشین. و پاکروحش., “سرمقاله و یادداشت کوتاه”, jwsd, ج 3, ش 1, ص الف-پ, سپتامبر 2016.