[1]
ایلدرمیع. و قربانیم., “اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استان همدان)”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 139-150, می 2017.