[1]
دیندارلوع. و دستورانیم., “بررسی کارایی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال در تأمین کیفیت پساب برای مصارف آبیاری (مطالعه موردی: تصفیه‏ خانه فاضلاب کرمانشاه)”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 31-40, نوامبر 2017.