[1]
مسلمیح., “مروری بر تأثیر طرح‌های آبخوانداری بر روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 57-68, می 2017.