[1]
شفیعیم. و قراریش., “مروری بر مفاهیم مدل‌سازی هیدرولوژی در حوضه‌های آبریز : بخش اول معرفی فرآیند مدل سازی”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 95-102, می 2017.