[1]
رادمنشف., صدریس., و شهبازیع., “ارزیابی آسیب ‏پذیری آبخوان دشت جارمه توسط روش ‏های دراستیک و سینتکس”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 111-120, دسامبر 2017.