[1]
درخشانه., داوریک., هاشمی ‏نیاس. م., و ضیائیع. ن., “حداکثر خشکسالی محتمل مبنایی برای تخمین و حفظ ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی”, JWSD, ج 4, ش 2, صص 121-130, فوریه 2018.