[1]
شاهدیم. و طالبی حسین آبادف., “یادداشت تحلیلی: آشنایی با مفاهیم پایه در سیستم منابع آب”, jwsd, ج 3, ش 2, صص 117-119, مارس 2017.