[1]
داودآبادیم., سجادی ‏فرس., قانعع. ا., و شالپوشش., “رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه ی پایدار”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 1-12, آگوست 2017.