[1]
شهرجردیر., ابراهیم ابادیغ., و شهبازیس., “ارزیابی هزینه‏ های کیفیت و انتخاب گزینه مناسب برای کاهش هزینه ‏ها با مدل ‏های تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ‏های ایده‏ آل فازی (مطالعه‏ موردی: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 13-22, نوامبر 2017.