[1]
درخشانه., “یادداشت تحلیلی: ابهام ‏زدایی از مفاهیم پایه در حوزه مدیریت آب: «گروداران آب چه کسانی هستند؟»”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 161-165, آوریل 2018.