[1]
شفیعیم., “یادداشت تحلیلی: پاسخ در طبیعت نهفته است: تأملی بر موضوع روز جهانی آب 2018 در بستر «توسعه پایدار»”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 166-168, آوریل 2018.