[1]
توسعه پایدارآ., “بخش ویژه:ضرورت تغییر در سیاست های آبی کشور”, jwsd, ج 4, ش 2, صص 169-190, آوریل 2018.