حیدریع. ص., و تیموریانم. “بررسی مدل‌های مدیریت استراتژیک تکنولوژی و ارائه مدل مناسب برای شرکت‌های آبفار (مطالعه‌ی موردی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی)”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 1-8, doi:10.22067/jwsd.v2i1.37894.