دحیماویع., غنیانم., مهراب قوچانیا., و زارعیح. “فرآیند بکارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اجرای طرحهای توسعه منابع آب مناطق روستائی استان خوزستان”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, جولای 2015, صص 9-16, doi:10.22067/jwsd.v1i3.38119.