بوستانیآ., و خداشناسس. “بررسی روش نشت یابی در شبکه آب تحت فشار برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 59-66, doi:10.22067/jwsd.v2i1.39106.