وثوقی نیریم., محویا., محمدیم. ج., محویا. ح., علی محمدیم., شیرمردیم., و نعیم‌آبادیا. “بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده درحذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 33-40, doi:10.22067/jwsd.v2i1.40040.