شریعتیح., و خداشناسس. ر. “بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, جولای 2015, صص 43-52, doi:10.22067/jwsd.v1i3.40658.