زارعش., و حیاتید. “تجربه موفق مدیرت مشارکتی آبیاری: مطالعه موردی شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن- شاهرود”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, جولای 2015, صص 83-88, doi:10.22067/jwsd.v1i3.40841.