طاهریق. “بررسی توان گیاه‌پالایی ساق‌ترشک و ذرت برای حذف آلاینده سولفونات آنتراکینون”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 41-50, doi:10.22067/jwsd.v2i1.41016.