قزل سوفلوع., و مغربیم. “معرفی سامانه ارزیابی طرح‌های مطالعاتی در بخش آب (یادداشت فنی)”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 95-102, doi:10.22067/jwsd.v2i1.41094.