جمالیغ., و زمانیس. “عوامل موثر بر الگوی مصرف آب و بهینه‌سازی آن در بخش خانگی مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوشهر)”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 81-86, doi:10.22067/jwsd.v2i1.41157.