ناصرید. ا. “تطبیق معانی فنی و ادبی حوضه و آبریز (یادداشت فنی)”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, جولای 2015, صص 89-91, doi:10.22067/jwsd.v1i3.41411.