قلی پورا., و علامتیانا. “بررسی اثر تغییرات درجه حرارت و زبری کانال بر کیفیت فاضلاب تصفیه‌خانه پرکندآباد مشهد با استفاده از مدل‌سازی عددی”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 51-58, doi:10.22067/jwsd.v2i1.43579.