داودآبادیم., شالپوشش., و بلورچیح. “بهبود ارزیابی عملکرد مالی با انتخاب نماینده‌ی شاخص‌ها با رویکرد تئوری تحلیل رابطه‌ی خاکستری (مطالعه موردی: شرکت‏ های آب و فاضلاب شهری)”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 9-16, doi:10.22067/jwsd.v2i1.45959.