زینلی نجف آبادیم., مظفریانح., و بهارلوییش. “تحلیلی بر پرداخت حضوری قبوض آب‏ بها و تأثیر آن بر هزینه‏ های شرکت‏ های آب و فاضلاب”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 17-24, doi:10.22067/jwsd.v2i1.45961.