براتیخ., طاهری سودجانیه., و شایان نژادم. “معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2636, صص 67-80, doi:10.22067/jwsd.v2i1.46701.