قلعه بان تکمه داشم., طاهری تیزروع., و زارع ابیانهح. “چهارچوب مدل‌‌های عامل‌بنیان در شبیه‌سازی رفتار ذینفعان برای مدیریت منابع آب”. آب و توسعه پایدار, ج 2, ش 1, سپتامبر 2015, صص 87-94, doi:10.22067/jwsd.v2i1.47716.