لاله زاریر. “تأثیر قیمت آب تحت سناریوهای مختلف تخصیص آب بر بهره‫وری اقتصادی الگوی کشت دشت باغملک”. آب و توسعه پایدار, ج 3, ش 2, دسامبر 2016, صص 9-18, doi:10.22067/jwsd.v3i2.48263.