قزل سوفلوع., و عظیمیر. “شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالیتهای دام، طیور و آبزیان”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, مارس 2015, صص 27-34, doi:10.22067/jwsd.v1i3.48658.