نیكخواهم., رحیمیانم., روستام., و رزاقیانح. “ارزیابی برخی راهکارهای مدیریتی افزایش شاخص کارآیی مصرف آب مزارع گندم در شرایط شور”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, مارس 2015, صص 53-58, doi:10.22067/jwsd.v1i3.48659.