عمرانیان خراسانیب. ک. ح. “یادداشت تحلیلی: «حکمرانی خوب» و «مدیریت آب»”. آب و توسعه پایدار, ج 1, ش 3, جولای 2015, صص 94-95, doi:10.22067/jwsd.v1i3.48661.